Aktuální výzvy

 

OPZ – výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.

Podmínky dotace:

-         Maximální doba realizace 24 měsíců

-         Míra dotace 85 %

-         Školení může probíhat v rámci ČR mimo území hl. m. Praha

-         Nelze čerpat na tzv. školení ze zákona (BOZP, první pomoc apod.)

-         Proplácení průběžně v půlročních intervalech na základě odškolených kurzů

-         Žádost o platbu je sestavena na základě jednotkových nákladů na osobohodinu (viz. tabulka níže)

 

Školit je možné v následujících oblastech:

-         Obecné IT

-         Měkké a manažerské dovednosti

-         Jazykové vzdělávání

-         Specializované IT

-         Účetní, ekonomické a právní kurzy

-         Technické a jiné odborné vzdělávání

-         Interní lektor - Interní lektor může vzdělávat ve všech oblastech uvedených v předchozích bodech

 

Rozpočet projektu se vypočítává pomocí jednotkových nákladů, viz tabulka. Jednotkový náklad je hodnota za osobu a hodinu vzdělávacího kurzu. V rámci této ceny jsou kalkulovány jak náklady na lektora, tak na administrativu projektu. 

 

Přehled výše jednotkových nákladů

 

 Aktivita 

     Jednotkový náklad(Kč/osobohodina)

Obecné IT                                                                                                      

324  Kč

Měkké a manažerské dovednosti

593  Kč

Jazykové vzdělávání

173  Kč

Specializované IT

609  Kč

Účetní, ekonomické a právní kurzy

436  Kč

Technické a jiné odborné vzdělávání

252  Kč

Interní lektor

144  Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete ZDE

 

MPO – výzva Technologie VIII

Výzva podporuje nákup nových strojů a technologií

Podmínky dotace:

-         Malý podnik do 50 zaměstnanců včetně

-         Vznik podniku mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2017 včetně

-         Místo realizace projektu mimo území hl. m. Praha

-         Dotace na dlouhodobý hmotný majetek včetně dlouhodobého nehmotného majetku, tj. výdaje na pořízení strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek.

-       Míra dotace 45 %

-       Minimální výše dotace je 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč (tzn. min. výše žádosti 1 mil. Kč a max. výše žádosti 2 200 000,-)

 Více informací naleznete ZDE

 

MPO – výzva Marketing IV

Podmínky dotace:

-      malý a střední podnik

-      dotace 200 tis. - 4 mil. Kč (minimální výše žádosti je  400 tis. a maximální výše žádosti je 8 mil. Kč)

-      maximální míra podpory 50 %

-      účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 10 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku; způsobilým výdajem je dále parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění – tyto jednotlivé položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy nebo od výhradního dodavatele výstaviště

 Více informací naleznete ZDE

 

SZIF – Program rozvoje venkova

 V průběhu celého roku jsou vyhlášena programy v rámci MAS (Místních akčních skupin) pro zemědělské podniky.

Více informací naleznete ZDE